VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

prodávajícího – společnosti ProfiDENT s.r.o. se sídlem Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava, IČO: 17 327 733, DIČ: 2020332501, IČ DPH: SK2020332501, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 1299/B (dále tyto Všeobecné obchodní podmínky jen „VOP“). 

E-mailový kontakt: info@splashbrush.skreklamacie@splashbrush.sk
Telefonický kontakt: 00421 907 918 933 

Dozorový orgán:
 Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava, Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele, tel.: (00421) 02/582 72 172-3, fax: (00421) 02/582 72 170.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím při uzavření kupní smlouvy, a jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. Kupujícím mohou být fyzické i právnické osoby. Uzavřením kupní smlouvy se rozumí nákup zboží kupujícím od prodávajícího prostřednictvím e-shopu www.splashbrush.sk. Smluvní strany se mohou dohodnout na ustanoveních odchylných od těchto VOP a musí tak učinit výslovně v uzavírané kupní smlouvě. V takovém případě mají ustanovení kupní smlouvy přednost před těmito VOP. 

1.2. Vyplněním objednávkového formuláře „Objednávka“ a potvrzením, že se seznámil s těmito VOP (dále jen „objednávka“), přistupuje kupující k těmto VOP prodávajícího, které jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy a jsou neustále přístupné na webové stránce prodávajícího. Prodávající je rovněž provozovatelem systému e-shopu provozovaného prostřednictvím webové stránky prodávajícího (dále jen „obchod“). 

1.3. Smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplývat) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy podle těchto VOP nejednají v rámci výkonu předmětu své podnikatelské činnosti, se řídí kromě obecných ustanovení slovenského zákona č. 40/1964 Zb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů také zvláštními předpisy, zejména slovenským zákonem 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a slovenským zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplývat) s právnickými osobami, resp. fyzickými osobami – podnikateli, se vztahují ustanovení slovenského zákona č. 513/1991 Zb. Obchodního zákoníku v platném znění. 

1.4. Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím webové stránky prodávajícího, obdržela e-mailem oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která si nabízené zboží objednala telefonicky nebo e-mailem a e-mailem nebo ústně potvrdila přijetí cenové nabídky prodávajícího a souhlas s VOP. 

1.5. Objednávkou se rozumí objednávkový formulář „Objednávka“ vyplněný a odeslaný kupujícím a zpracovaný systémem e-shopu. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře podle předchozí věty, považuje se za objednávku rovněž telefonická objednávka nebo objednávka zaslaná e-mailem či poštou na adresu prodávajícího. Objednávka obsahuje informace o zákazníkovi a objednaném produktu. Produktem se rozumí zejména pomůcky dentální hygieny (zubní kartáčky, pasty, ústní vody atd.). Na základě objednávky se zákazníkovi automaticky vygeneruje faktura za účelem úhrady kupní ceny. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře, ale učiní objednávku telefonicky, e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku e-mailem nebo ji kupujícímu předloží ústně. Poté odešle kupujícímu platební údaje.

2. OBJEDNÁVKA PRODUKTU – UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

2.1. Elektronická objednávka produktů provedená formou vyplněného objednávkového formuláře „Objednávka“ a následná úhrada celé kupní ceny a poštovného (poštovné se neplatí, pokud tak prodávající stanoví na základě určité výše nákupu podle aktuální nabídky prodávajícího) je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. 

2.2. Doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího nepředstavuje uzavření kupní smlouvy. Po doručení potvrzení o přijetí objednávky je dostupnost zboží ověřena prodávajícím a kupní smlouva je uzavřena až závazným přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím ve formě e-mailového potvrzení, že se objednávka připravuje k odeslání. 

2.3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí také zaslání cenové nabídky vypracované prodávajícím na základě telefonické nebo e-mailové objednávky kupujícího. K uzavření kupní smlouvy dochází v tomto případě písemným (elektronickým) potvrzením cenové nabídky kupujícím nebo ústním/telefonickým/e-mailovým potvrzením kupujícím. V takovém případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury vystavené a doručené prodávajícím kupujícímu. Faktura bude zaslána elektronicky.

3. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A MOŽNOSTI PLATBY 

3.1. Cena produktů objednávaných prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „kupní cena“) je uvedena v e-shopu www.splashbrush.sk. Kupní cena konkrétního produktu je uvedena nezaměnitelně u každého produktu. Základní platební měnou je euro. V případě objednávky ve smyslu čl. 2. bodu 2.3 těchto VOP zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku e-mailem nebo jej informuje telefonicky. Kupující mají právo využít slevové kódy, resp. kupóny, pokud jsou k dispozici, které jim zajistí slevu ze základní ceny zboží. Prodávající nezaručuje časovou platnost kupních cen v případě stejné objednávky v jakémkoli časovém období. Aby se předešlo veškerým pochybnostem, kupní cena vygenerovaná pro konkrétní objednávku se po její úhradě ve lhůtě splatnosti už nemění. Kupní cena produktů nezahrnuje cenu dopravy ani jiné náklady spojené s dodáním produktů. Cena uvedená na webové stránce nezahrnuje náklady na pojištění zásilky. Pokud má kupující zájem o pojištění zásilky, je třeba ho sjednat s prodávajícím individuálně. 

3.2. Údaje poskytnuté kupujícím prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře slouží pro potřebu poskytnutí konkrétní služby, tj. zpracování objednávky a dodání zboží kupujícímu, přičemž jejich další zpracování ve smyslu ochrany osobních údajů je uvedeno v dokumentu „Oznámení o zpracování a ochraně osobních údajů“. 

3.3. Možnosti platby a jejich zpoplatnění:
1. dobírka – 1, 99 €,
2. bankovní převod – zdarma,
3. elektronická platba – zdarma,
4. platba při osobním převzetí zboží v sídle společnosti – zdarma. 

3.4. Elektronická platba je realizována prostřednictvím platební brány GOPAY. Kupující může platit platebními kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Po dokončení objednávky bude kupující přesměrován na rozhraní platební brány GOPAY, kde dokončí platbu za objednávku. Pokud je postup platby správný a jsou zadány správné údaje, obdrží následně kupující oznámení o úspěšné realizaci platby. Rovněž bude informován, pokud platba nebyla úspěšná. V tomto okamžiku musí provést platbu znovu, jinak nebude objednávka zpracována.

4. DODÁVKA PRODUKTU 

4.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu produkty v objednaném množství a kvalitě. Prodávající zpracovává všechny přijaté objednávky v pořadí, v jakém je obdržel. Prodávající je povinen vyřídit objednávku a dodat zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Zboží však obvykle odesíláme do 3 pracovních dnů, aby bylo kupujícímu doručeno pokud možno do 7 dnů. 

4.2. Nemůže-li prodávající kupujícímu objednaný produkt dodat, přestože byla uzavřena kupní smlouva, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 14 dnů se s ním dohodnout na dalším postupu nebo mu vrátit zaplacenou kupní cenu za produkt, pokud se smluvní strany nedohodnou na náhradním plnění. Vrácením zaplacené kupní ceny smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím automaticky zaniká. 

4.3. Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Prodávající dodá výrobek kupujícímu (nebo osobě písemně pověřené kupujícím k převzetí výrobku) vlastními prostředky nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a spedičních společností). Dodání produktu je rovněž uskutečněno jeho předáním kupujícímu na místě jím určeném (nebo osobě písemně pověřené kupujícím k převzetí výrobku), resp. jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. 

4.4. Přepravovaný produkt musí být vhodně a bezpečně zabalen. Kupující svým podpisem převzetí produktu na přepravním/dodacím listu potvrzuje kromě doručení zároveň i skutečnost, že obal nebyl porušen a produkt byl dodán zcela v souladu s objednávkou. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tj. zboží a jeho obal ihned po doručení za přítomnosti zástupce prodávajícího nebo dopravce. V případě zjištění výskytu vady zboží je zástupce prodávajícího nebo dopravce povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího nebo dopravce. 

4.5. Účetní doklad bude standardně doručen elektronicky, pokud kupující nepožádá o jeho doručení v tištěné podobě.

5. PŘEVZETÍ PRODUKTU

5.1. Kupující je povinen převzít objednaný produkt doručený prodávajícím na místo dodání uvedené v objednávce, řádně a včas, zaplatit prodávajícímu ve sjednané lhůtě splatnosti sjednanou kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží, potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby. 

5.2. V případě, že kupující ve sjednané lhůtě nepřevezme zásilku, která byla doručována do místa dodání určeného kupujícím, přičemž kupující zvolil způsob platby na dobírku, bude zásilka vrácena prodávajícímu jako nedoručená. Okamžikem marného uplynutí odběrné lhůty kupní smlouva zaniká z důvodu nesplnění smlouvy (nedodržení závazku kupujícího uhradit kupní cenu). 

5.3. Vlastnictví produktu přechází na kupujícího okamžikem úhrady kupní ceny. 

5.4. Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na kupujícího jeho převzetím bez ohledu na to, zda kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené/zplnomocněné osoby. V případě uvedeném v bodu 5.2 tohoto článku VOP přechází nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu na kupujícího dnem, kdy kupující nepřevzal produkt při prvním pokusu o doručení.

6. PŘEPRAVNÉ 

6.1. Náklady prodávajícího na přepravu nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu. Tyto náklady budou vyčísleny na faktuře nebo v cenové nabídce zaslané e-mailem a kupující se zavazuje k jejich úhradě společně s kupní cenou. Cena přepravních nákladů je uvedena také během vyplňování objednávky v e-shopu. Cena za přepravu (včetně DPH) bude připočtena v následující výši podle preferencí kupujícího (zahrnuje i balné a manipulační poplatek). 
Na území SR:

 • doručení kurýrní službou DEPO – 3,50 € / zdarma (při nákupu nad 24,00 €)
 • doručení na odběrné místo Packeta – 2,50 € / zdarma (při nákupu nad 24,00 €)

Na území ČR:

 • doručení na odběrné místo Packeta – 3,50 € / zdarma (při nákupu nad 24,00 €)

Jiné země:

individuálně na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím

6.2. Pojištění zásilky je účtováno a hrazeno kupujícím zvlášť a je sjednáno pouze na výslovnou žádost kupujícího.

7. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY 

UPOZORNĚNÍ: Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele podle § 7 odst. 6, písm. c) slovenského zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího pro prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele není možné. 

MOŽNOST ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY SE VZTAHUJE POUZE NA KUPUJÍCÍ, KTEŘÍ MAJÍ POSTAVENÍ SPOTŘEBITELE VE SMYSLU PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ. 

7.1. Podle ustanovení § 7 slovenského zákona č. 102/2014 Z z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při smlouvách uzavřených na dálku“) má kupující právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné doručit prodávajícímu ve výše uvedené lhůtě dopis o odstoupení od smlouvy. Toto právo má kupující i v případě, že si zboží objednané přes internet vyzvedl osobně v prostorech výdejního místa prodávajícího. 

7.2. Kupující – spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo ho odevzdat prodávajícímu anebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Lhůta podle první věty se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Kupující – spotřebitel tímto bere na vědomí, že při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že je ponese sám, nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) slovenského zákona o ochraně spotřebitele při smlouvách uzavřených na dálku (zákon č. 102/2014 Z. z.). 

7.3. Ve smyslu § 10 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele při smlouvách uzavřených na dálku odpovídá kupující pouze za snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku takového zacházení se zbožím, které přesahuje rámec zacházení nezbytného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Kupující – spotřebitel by měl vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně ochranného obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě spotřebního zboží (např. zubních kartáčků apod.) lze od smlouvy odstoupit pouze tehdy, pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném původním obalu. 

7.4. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu – spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě uzavřené kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Jejich úhrada se uskuteční stejným způsobem, jakým byla uhrazena kupní cena a související náklady kupujícím, pokud kupující vysloveně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. 

7.5. Při vystavení dobropisu může být od kupujícího – spotřebitele požadováno předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Prodávající na základě dokladu totožnosti pouze zkontroluje údaje, doklad nebude za tímto účelem skenován ani kopírován. 

7.6. S výjimkou případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně sjednáno, nemůže kupující – spotřebitel odstoupit od smluv, jejichž předmětem je:

 • poskytnutí služby, pokud bylo poskytování služby zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud byla služba plně poskytnuta; 
 • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který je mimo kontrolu prodávajícího a který může nastat v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy; 
 • prodej zboží vyrobeného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele; prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze; 
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen; prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíšeno s jiným zbožím; 
 • prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, jejichž dodání se však může uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejichž cena závisí na pohybu cen na trhu, který prodávající nemůže ovlivnit; 
 • provedení neodkladných oprav nebo údržby, o které spotřebitel prodávajícího výslovně požádal; to neplatí pro smlouvy o poskytování služeb a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů nezbytných pro provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal; 
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, audiovizuálních záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil;
 •  prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu; poskytnutí ubytovacích služeb pro jiné účely než ubytování; 
 • přeprava zboží, pronájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, na jejichž základě se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednaném čase nebo ve sjednané lhůtě; 
 • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování tohoto obsahu zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

7.7. Pokud se kupující – spotřebitel rozhodne pro odstoupení v uvedené lhůtě, pro urychlení vyřízení odstoupení doporučujeme doručit zboží na adresu prodávajícího společně s přiložením odstoupení od kupní smlouvy, číslem dokladu o koupi a uvedením čísla bankovního účtu kupujícího. 7.8. Pokud jsou se zbožím poskytnuty dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že v případě využití práva na odstoupení od smlouvy ztrácí darovací smlouva účinnost a kupující je povinen společně se zbožím vrátit i s ním poskytnuté dárky. 

7.9. Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dřív. 

7.10. Pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujících – podnikatelských subjektů platí zákonné podmínky upravené slovenským Obchodním zákoníkem, případně individuálně uzavřenými smlouvami. 

7.11. Kupující – podnikatelský subjekt může bez peněžní sankce stornovat výlučně svoji objednávku uskutečněnou prostřednictvím objednávkového formuláře „Objednávka“, a to do 24 hodin ode dne zadání platebního příkazu k zaplacení kupní ceny, nejpozději však před připsáním kupní ceny na účet prodávajícího a zároveň je povinen o uvedené skutečnosti písemně (e-mailem) informovat prodávajícího na adrese: reklamacie@splashbrush.sk. Prodávající se zavazuje do 15 dnů vrátit kupujícímu kupní cenu, pokud došlo k jejímu připsání na účet prodávajícího, jestli se smluvní strany nedohodnou na náhradním plnění. V případě přijetí cenové nabídky prodávajícího zasláním potvrzujícího e-mailu nelze objednávku stornovat. 

7.12. Pokud dojde k stornování objednávky po připsání kupní ceny na účet prodávajícího, případně pokud kupující – podnikatel nesplní svoji oznamovací povinnost ve smyslu bodu 7.11 tohoto článku VOP, prodávající není povinen storno objednávky akceptovat a má se za to, že kupní smlouva byla řádně uzavřena. 

7.13. Prodávající nepřebírá vrácený produkt na dobírku; pokud jsou dány zákonné důvody, musí kupující vrátit produkt formou obyčejného poštovního balíku nebo prostřednictvím zásilkové společnosti. 

7.14. Kontaktní údaje prodávajícího pro případ odstoupení od smlouvy nebo reklamace podle následujícího článku: ProfiDENT s. r. o., Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava, 00421 907 918 933, e-mail: reklamacie@splashbrush.sk.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMACE 

8.1. Nedílnou součástí těchto VOP je také Reklamační řád, který je s ohledem na práva kupujícího a lepší přehlednost uveden v samostatném dokumentu. 

Tyto VOP platí ve znění zveřejněném na webové stránce prodávajícího – ProfiDENT s.r.o. (www.splashbrush.sk). 

Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je účinné od 1. 1. 2021. 

Verze dokumentu: VOP-01/2021