REVOLUČNÍ NOVINKA NA TRHU

DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 739 Kč

REKLAMAČNÍ ŘÁD

prodávajícího – společnosti ProfiDENT s.r.o. se sídlem Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava, IČO: 17 327 733, DIČ: 2020332501, IČ DPH: SK20203325015, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 1299/B (dále jen „Reklamační řád“).

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD – VŠEOBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Reklamační řád je rozdílný pro kupujícího, který je spotřebitelem, a pro kupujícího, který je podnikatelem. Na kupujícího, který je spotřebitelem, se vztahují níže uvedená ustanovení reklamačního řádu. Vztahy s kupujícím, který je podnikatelem, se řídí ustanovením § 436 a násl. slovenského zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník.

1.2. Spotřebitelem se ve smyslu § 52 slovenského zákona č. 40/1964 Zb. Občanského zákoníku rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a rozumí se jím ve smyslu § 2 slovenského zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele také fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.3. Kupující bere na vědomí, že zobrazení produktů na webových stránkách prodávajícího se ve skutečnosti může lišit barvou, leskem a dalšími viditelnými vlastnostmi produktu. Tato odlišnost může být způsobena zachycením produktu na fotografii a jeho následným zobrazením na monitoru počítače, přičemž fotografické zobrazení a monitor mohou zobrazovat produkt s mírným zkreslením. Prodávající nezodpovídá za tento rozdíl mezi zobrazením produktu a produktem samotným a tato skutečnost není důvodem k reklamaci produktu. Kupující – spotřebitel však z tohoto důvodu může vždy využít právo odstoupit od smlouvy ve smyslu VOP.

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

2.1. Prodávající zodpovídá za vady, které má prodávaná věc při převzetí kupujícím. Prodávající nezodpovídá za vady způsobené používáním nebo opotřebením zboží.

2.2. Pokud se nejedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo o použité zboží, zodpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční lhůtě (záruka). Záruční lhůta je 24 měsíců.

2.3. Prodávající k zboží poskytuje doklad o koupi, který slouží zároveň jako záruční doklad.

2.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

2.5. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné potíže.

2.6. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva kupujícímu přísluší, pokud vady sice odstranit lze, ale kupující nemůže zboží řádně užívat kvůli opakovanému výskytu vady po opravě nebo kvůli většímu počtu vad. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

2.7. Pokud je zboží prodáváno za nižší cenu nebo nemá použité zboží vadu, za niž prodávající zodpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

2.8. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u něhož bylo zboží zakoupeno. Reklamaci a zboží je nutné doručit (i poštou) do místa sídla společnosti: ProfiDENT s.r.o. se sídlem Námestie slobody 13, 811 06 Bratislava.

2.9. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech vyplývajících z ust. § 622 a § 623 slovenského Občanského zákoníku umístěním těchto reklamačních podmínek na webových stránkách e-shopu prodávajícího (v rámci i mimo rámec všeobecných obchodních podmínek) a kupující měl možnost se s nimi seznámit v době před odesláním objednávky.

2.10. V případě, že si kupující objednal zboží jinak než prostřednictvím e-shopu prodávajícího, doručí prodávající kupujícímu společně se zbožím tyto dokumenty: všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád, reklamační formulář, formulář pro odstoupení od smlouvy a oznámení o ochraně osobních údajů.

2.11. Prodávající zodpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů Slovenské republiky a kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího.

2.12. Vyřizování reklamací se řídí tímto platným reklamačním řádem prodávajícího. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a byl informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a to v době před uzavřením kupní smlouvy umístěním reklamačního řádu na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího, a měl možnost se s ním seznámit v době před odesláním objednávky.

2.13. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím u prodávajícího formou elektronického obchodu prostřednictvím webových stránkách e-shopu prodávajícího. Reklamační řád se vztahuje i na všechny další formy nákupu uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího.

2.14. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího nárok z odpovědnosti za vady zboží pouze u zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, na které se vztahuje záruka a které bylo zakoupeno u prodávajícího.

2.15. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit si reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 slovenského zákona o ochraně spotřebitele doručením zboží do sídla prodávajícího a doručením projevu vůle kupujícího uplatnit si svoje právo dle bodů 2.4. až 2.6. tohoto reklamačního řádu (dále jen „oznámení o uplatnění reklamace“) prodávajícímu, a to např. formou vyplněného reklamačního formuláře, který je umístěn na podstránce e-shopu prodávajícího (dále jen „reklamační formulář“). Prodávající doporučuje zboží při jeho odeslání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží, a zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 slovenského Občanského zákoníku uplatňuje.

2.16. Reklamační řízení týkající se zboží, které lze doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou kumulativně splněny následující podmínky: a) doručení oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu (resp. doručení reklamačního formuláře, pokud ho kupující využije), b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.

2.17. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve formě e-mailu nebo písemně, v němž je povinen přesně uvést reklamované vady zboží a opětovně poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z bodů 2.4 až 2.6 tohoto reklamačního řádu (§ 622 a 623 slovenského Občanského zákoníku). Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je prodávající povinen doručit kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace neprodleně; není-li možné potvrzení doručit neprodleně, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace nemusí být doručeno, pokud je kupující schopen prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

2.18. Kupující je oprávněn se rozhodnout, které ze svých práv podle § 622 a § 623 slovenského Občanského zákoníku uplatní, a zároveň je povinen o svém rozhodnutí bezodkladně informovat prodávajícího. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu § 622 a § 623 slovenského Občanského zákoníku uplatní, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) slovenského zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od zahájení reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména je-li nutné složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí prodávající nebo určená osoba reklamaci ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu produktu za nový.

2.19. Pokud kupující uplatnil reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající reklamaci zamítnout pouze na základě odborného posouzení (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající vyžadovat od kupujícího úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani žádné další náklady související s odborným posouzením zboží. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli – kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

2.20. Pokud si kupující uplatnil reklamaci výrobku po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, je osoba, která reklamaci vyřídila, povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující pošle zboží k odbornému posouzení určené osobě v dokladu o vyřízení reklamace, náklady na odborné posouzení zboží včetně dalších souvisejících účelně vynaložených nákladů nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může si reklamaci uplatnit znovu; během vykonávání odborného posouzení zboží záruční lhůta neplyne. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré související účelně vynaložené náklady. Opětovně uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

2.21. Kupující nemá právo uplatnit si právo vyplývající ze zodpovědnosti za vady, na něž byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn nebo o nichž s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

2.22. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

 1. a) pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícího v souladu s bodem 2.11. tohoto reklamačního řádu,
 2. b) pokud kupující neuplatnil své právo vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční lhůty zboží,
 3. c) pokud je vadou zboží mechanické poškození způsobené kupujícím,
 4. d) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickým vlivy neodpovídají přirozenému prostředí zboží,
 5. e) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 6. f) pokud vada zboží vznikla používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, resp. všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,
 7. g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží v důsledku nezvratných a/nebo nepředvídatelných událostí,
 8. h) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 9. i) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

2.23. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit a reklamační řízení ukončit jedním z následujících způsobů:

 1. a) odevzdáním opraveného zboží,
 2. b) výměnou zboží,
 3. c) vrácením kupní ceny zboží,
 4. d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. e) písemnou výzvou k převzetí plnění určeného prodávajícím,
 6. f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

2.24. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemný doklad o určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní, kurýrské nebo donáškové služby. Prodávající bude kupujícího informovat o výsledku reklamace bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a kupující zároveň obdrží spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doklad o vyřízení reklamace.

2.25. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu záruční opravy zboží.

2.26. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a další případné reklamace se budou uplatňovat na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začíná záruční lhůta běžet znovu, a to od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

2.27. V případě odstranitelné vady bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 2.18. tohoto reklamačního řádu následujícím způsobem:

 1. a) prodávající zajistí odstranění vady,
 2. b) prodávající vadné zboží vymění.

2.28. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující podle bodu 2.18. tohoto reklamačního řádu bezodkladně neurčí, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

2.29. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu opakovaně se vyskytující odstranitelnou vadu nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání v možnosti řádného užívání zboží jako bezvadného, vyřídí prodávající reklamaci v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 2.18. tohoto reklamačního řádu následujícím způsobem:

 1. a) výměnou zboží za jiné,
 2. b) v případě, že prodávající nemůže zboží vyměnit za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

2.30. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu opakovanou odstranitelnou vadu nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání v možnosti řádného užívání zboží jako bezvadného, a kupující bez zbytečného odkladu neurčí podle bodu 2.18. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží, v případě nedostupnosti zboží vrácením kupní ceny za zboží.

2.31. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodů 2.16. a 2.17. tohoto reklamačního řádu.

2.32. Pro účely reklamace se za opakovaný výskyt opravitelné vady po opravě považuje situace, kdy se stejná vada vyskytne ještě nejméně dvakrát po první opravě zboží.

2.33. Pro účely reklamace se za větší počet odstranitelných vad považuje situace, kdy se na zboží vyskytnou alespoň tři různé odstranitelné vady současně.

2.34. Právo kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 2.4. tohoto reklamačního řádu, vyčerpáno a bez ohledu na výsledek reklamace už není kupující opětovně oprávněn uplatnit si reklamaci opakovaně na tu samou jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu).

2.35. Ustanovení tohoto reklamačního řádu se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v bodě 1.2. tohoto reklamačního řádu.

 1. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

3.1. Kupující – spotřebitel má právo na tzv. alternativní řešení sporu ve smyslu slovenského zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

3.2. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na tuto žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle slovenského zákona 391/2015 Z. z.

3.3. Subjekty ARS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 slovenského zákona č. 391/2015 Z. z. Spotřebitel může podat návrh způsobem určeným podle § 12 slovenského zákona 391/2015 Z. z.; možnost obrátit se na soud tím zůstává nedotčena.

3.4. Alternativní řešení sporů může ve smyslu § 2 výše uvedeného zákona využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

3.5. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na spory mezi spotřebitelem a prodávajícím, jež vyplývají ze spotřebitelské smlouvy nebo s ní souvisejí.

3.6. Alternativní řešení sporů se nevztahuje na spory, jejichž hodnota nepřesahuje částku 20 EUR.

3.7. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu, a to maximálně do výšky 5 EUR včetně DPH. Alternativní řešení sporů orgány ARS je bezplatné (samotné vedení řízení). Jiné platby, jako je poplatek za zahájení alternativního řešení sporu a úhrada podle § 10 odst. 4 výše uvedeného zákona (úhrada materiálních nákladů na zhotovení kopií, pořízení trvalých nosičů a zaslání trvalých nosičů) nesmí subjekt ARS vyžadovat.

 1. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE PODNIKATELSKÝM SUBJEKTEM (JINÝM NEŽ SPOTŘEBITELEM)

4.1. Reklamační řád pro kupujícího – podnikatelský subjekt se řídí zákonnými podmínkami upravenými slovenským Obchodním zákoníkem (§ 422 a následující – vady zboží).

Tento reklamační řád je platný ve znění zveřejněném na webových stránkách prodávajícího – ProfiDENT s.r.o. (www.splashbrush.sk).

Znění tohoto reklamačního řádu je účinné od 1. 1. 2021.

Verze dokumentu: RP-01/2021