Seznámení o zpracování a ochraně osobních údajů

Dotčených osob – kupujících, využívajících e-shop www.splashbrush.sk (dále jen „e-shop“) s informacemi, které mají být poskytovány při získávání osobních údajů od dotčených osob, včetně informací, které jsou potřebné k zajištění spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů (dále jen „Seznámení“), podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen „Nařízení“) 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“). Společnost ProfiDENT sro, se sídlem Náměstí svobody 13, 811 06 Bratislava, IČ: 17 327 733, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 1299/B, tel.: +421 907 918 e-mail: info@splashbrush.sk (dále jen „provozovatel“), jako provozovatel informačních systémů, ve kterých jsou zpracovávány osobní údaje tímto oznamuje dotčeným osobám, že bude zpracovávat jejich následující osobní údaje, které mu byly z jejich strany poskytnuty:

a. jméno, příjmení,
b. e-mailová adresa a telefonní číslo,
c. fakturační adresa,
d. doručovací adresa,
e. bankovní spojení/IBAN/,
f. vlastnoruční podpis
g. cookies,
h. IP adresa

(dále jen „OÚ“).

PROVOZOVATEL BUDE ZPRACOUVAT JSOU ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

E-SHOP

 1. Účelem zpracování OÚ je kupní smlouva – zajištění maloobchodního prodeje výrobků dotčeným osobám prostřednictvím e-shopu, včetně zpracování účetních dokladů, doručování výrobků dotčeným osobám a vedení/vybavení související agendy;
  Zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez souhlasu zákazníka. Pokud je zákazník neposkytne, nemůže využít služeb e-shopu.
  Právním základem zpracování OÚ zákazníka pro účely plnění smlouvy je konkrétní smlouva uzavřená na dálku mezi zákazníkem a e-shopem.
  Příjemci OÚ jsou:
  – Třetí osoby, které na základě pověření provozovatele nebo zprostředkovatele zpracovávají OÚ (např. osoby zajišťující vedení účetnictví, plnění daňových povinností, poskytovatelé softwarových a IT služeb, poskytovatelé webhostingu, přepravci, právní poradci, auditoři, apod.),
  – Subjekty soudní a veřejné moci, ve vztahu ke kterým si provozovatelé plní povinnosti podle obecně závazných právních předpisů.

MARKETING

 1. Účelem zpracování OÚ je marketingová komunikace – zasílání newsletteru, jiné formy přímého marketingu a pod.
  Zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez souhlasu zákazníka.
  Právním základem zpracování OÚ zákazníka (v nezbytném rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa) je oprávněný zájem provozovatele e-shopu, například informování zákazníka o novém produktu e-shopu s cílem podpořit jeho prodejnost.
  Příjemci OÚ jsou:
  – Třetí osoby, které na základě pověření provozovatelů nebo zprostředkovatelů zpracovávají OÚ (např. poskytovatelé softwarových a IT služeb, poskytovatelé webhostingu, subjekty zabezpečující zasílání informačních výstupů, právní poradci apod.),
  – Subjekty soudní a veřejné moci, ve vztahu ke kterým si provozovatelé plní povinnosti podle obecně závazných právních předpisů.

PROVOZOVATEL BUDE UCHOVÁVAT OÚ V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH E-SHOP A MARKETING:

 • E-SHOP – během využívání e-shopu dotyčnou osobou a maximálně 10 let ode dne posledního využití e-shopu z její strany;
  MARKETING – během využívání e-shopu dotyčnou osobou a maximálně 5 let ode dne posledního využití e-shopu z její strany.

DOTKNUTÉ OSOBY MAJÍ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH JEN PROVOZOVATELEM NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA:

1. PRÁVO POŽADOVAT OD PROVOZOVATELE PŘÍSTUP KE SVÝM OJ:

 • Právo požadovat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají OÚ, které se jí týkají,
  zpracovává-li provozovatel takové OÚ, má dotyčná osoba právo na přístup k těmto OÚ a informace o:
  a) účelu zpracování OÚ,
  b) kategorii zpracovávaných OÚ; c) příjemcích nebo kategoriích příjemců,
  d) době jejich uchovávání, resp. kritériích pro její určení,
  e) existenci práva požadovat od provozovatele opravu, výmaz nebo omezení zpracování OÚ, práva namítat proti takovému zpracování,
  f) právo podat stížnost/návrh na zahájení řízení dozorčímu orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky,
  g) pokud OOJ nebyly získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj,
  h) existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování ve smyslu Nařízení a/nebo Zákona.

2. PRÁVO K OPRAVĚ OJ, V RÁMCI KTERÉHO MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRÁVO:

 • požádat provozovatele o neprodlenou opravu nesprávných OÚ, které se dotyčné osoby týkají;
  požádat provozovatele o doplnění neúplných OÚ.

3. PRÁVO K VYMAZÁNÍ, V RÁMCI KTERÉHO MÁ DOTKNUTÉ OSOBA PRÁVO:

 • dosáhnout bezodkladného výmazu OÚ, které se jí týkají; provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat OÚ jen tehdy, je-li splněn některý z následujících důvodů:
  a) OÚ již nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovány,
  b) dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí a neexistuje-li jiný právní základ pro zpracování,
  c) dotyčná osoba namítá vůči zpracování podle Nařízení a/nebo Zákona a nepřevažují žádné oprávněné důvody ke zpracování nebo dotyčná osoba namítá vůči zpracování podle Nařízení a/nebo Zákona,
  d) OÚ byly zpracovány nezákonně,
  e) OÚ musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie, platných právních předpisů platných na území České republiky nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
  f) OÚ se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle Nařízení a/nebo Zákona.

  PRÁVO NA VYMAZÁNÍ NEMOŽNO UPLATNIT V PŘÍPADĚ, POKUD JE ZPRACOVÁNÍ JSOU POTŘEBNÉ:

a) k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
b) ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie, právních předpisů platných na území České republiky nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s Nařízením a/nebo Zákonem;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely Nařízení a/nebo Zákona, pokud je pravděpodobné, že právo na vymazání OÚ znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
e) k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

4. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ JH, V RÁMCI KTERÉHO MÁ DOTKNUTÉ OSOBA PRÁVO:

 • k omezení zpracování OÚ provozovatelem v jednom z následujících případů:
  a) dotyčná osoba napadne/namítá správnost OÚ, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit jejich správnost;
  b) zpracování je protizákonné a dotyčná osoba namítá proti vymazání OÚ a požaduje místo toho omezení jejich použití;
  c) provozovatel již nepotřebuje OÚ pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
  d) dotyčná osoba namítala vůči zpracování podle Nařízení a/nebo Zákona, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.
5. PRÁVO NA PŘENOSNOST OÚ, V RÁMCI KTERÉHO MÁ DOTKNUTÉ OSOBA PRÁVO:

a) získat OÚ, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a
b) přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by jí provozovatel, kterému byly tyto osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud:
– se zpracování zakládá na souhlasu dotyčné osoby podle Nařízení a/nebo Zákona nebo je zpracování nezbytné k plnění smlouvy, jíž je dotyčná osoba smluvní stranou, nebo aby na základě žádosti dotyčné osoby byla provedena opatření před uzavřením smlouvy, a
– pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Dotčená osoba má při uplatňování svého práva na přenosnost údajů právo na přenos OÚ přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné. Uplatnění práva na přesnost údajů dotyčnou osobou nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

6. PRÁVO NAMÍTAT ZPRACOVÁNÍ JM A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ, V RÁMCI KTERÝCH MÁ DOTKNUTÉ OSOBA PRÁVO:

a) kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování OÚ, které se jí týká, které je vykonáváno jako nezbytné pro splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli nebo je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí osoba, včetně namítání proti profilování založenému na těchto právních základech.
b) kdykoli vznést námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem; Dotčená osoba může své právo namítat uplatňovat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací;
c) aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují;

Toto právo se nepoužije, je-li rozhodnutí:
1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotyčnou osobou a provozovatelem;
2) povoleno právem Unie, právními předpisy platnými na území České republiky nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, kterými se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů dotyčné osoby; nebo
3) založené na výslovném souhlasu dotyčné osoby.

TOTO OBEZNÁMENÍ DOTKNUTÝCH OSOB JE ZVEŘEJNĚNO A K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ V SÍDLE PROVOZOVATELE A NA INTERNETOVÉ STRÁNCE www.splashbrush.sk.

Čo je to súbor cookie ?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači, alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Táto web stránka používa súbory cookies na zapamätanie používateľských nastavení. Rovnako aj pre lepšie prispôsobenie záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkčnosť stránky.
Používam aj nástroj Google Analytics a Adwords. Tieto služby umožňujú webovú analýzu, ktorej poskytovateľom je spoločnosť Google.
Súbor cookie generuje informácie o tom, ako sú webové stránky využívané a aká je ich návštevnosť. Ukladajú sa do priečinka prehliadača a následne sú odoslané a uložené na serveroch Google. Vo všeobecnosti zjednodušujú prehliadanie webu.
Spoločnosť Google používa tieto informácie pre analýzu aktivít na webových stránkach a tiež pre tvorbu prehľadov.

Pomáhajú skvalitňovať poskytované služby, a to prispôsobením obsahu stránok potrebám a záujmom užívateľov. Ukladaním vašich predvolieb vyhľadávania či registrácie do nových služieb, pomáhajú chrániť údaje a vyberať relevantné reklamy.
Spoločnosť Google je oprávnená poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo v prípade že takéto tretie strany spracovávajú dáta v mene spoločnosti Google.
Na stránke sú aj odkazy na iné stránky ( ako YouTube, Katasterportal, Ministerstvo financií a pod..), ktoré môžu rovnako využívať cookies.

Ako kontrolovať súbory cookie ?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú správne fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie ?

Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Ak si neželáte, aby o vás boli zhromažďované akékoľvek informácie, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookie nájdete v nastaveniach vášho prehliadača. Zmena nastavenia cookies môže ovplyvniť funkčnosť a bezchybný chod tejto stránky.